Ի՞նչ կարգավիճակ ունի Տեղի անցակետը. ԱԱԾ-ի պարզաբանումը

120

ՍյունիքիմարզիՏեղգյուղիվարչականտարածքում,ԳորիսՍտեփանակերտմայրուղու վրա,տեղադրվելէ«հատուկանցակետ»՝ՀՀԱԱԾտնօրենիհրամանովորիհիմք ենհանդիսացել«Ռազմականդրությանիրավականռեժիմիմասին»ՀՀօրենքը«ՀՀումռազմականդրությունհայտարարելումասին»ՀՀկառավարության՝ 2020 թսեպտեմբերի 27-իթիվ 1586-Նորոշման 16-րդև 17-րդկետերիդրույթներըըստորոնց՝ ՀՀամբողջտարածքումկարողենկիրառվելազատտեղաշարժվելուիրավունքիսահմանափակումներինչպեսնաևնշվածռեժիմնապահովելունպատակովկարողենտեղադրվել «հատուկանցակետեր». Yerkir.am-ի հարցմանն ի պատասխան՝ նշել են ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության գրավոր տեղեկանքում:

Ըստ ԱԱԾ-ի պարզաբանման՝ «հատուկանցակետն» անմիջականորենենթարկվումէՀՀԱԱԾսահմանապահզորքերիհրամանատարությանըորտեղծառայությունենիրականացնումԱԱԾսահմանապահզորքերիզինծառայողները։Նույն կետում քաղաքացիներիփաստաթղթերի ստուգումը կարգավորվումէ «Սահմանապահզորքերիմասին» ՀՀօրենքով:

Yerkir.am-ն ուսումնասիրությամբ պարզել էր, որ նշյալ անցակետում քաղաքացիներից պահանջվում է բացառապես անձնագիր, և այն ուղևորները, որոնք իրենց հետ ունեն, օրինակ, նույնականացման քարտ և այլն, հանդիպում են դժվարությունների: ԱԱԾ-ի պարզաբանումը փաստում է, որ սահմանված և գործող ընթացակարգերն էականորեն տարբերվում են կիրառվողից: Ըստ ԱԱԾ-ի պաշտոնական տեղեկության՝ «հատուկանցակետում» ծառայությունիրականացնողսահմանապահները ստուգում ենտեղաշարժվողքաղաքացիներիանձըհաստատողփաստաթղթերը՝անձիևփաստաթղթի նույնականացում իրականացնելունպատակով: Քաղաքացիները կարողենայդանցակետովանցնելանձըհաստատողցանկացածփաստաթղթով՝անձնագիրնույնականացմանքարտ, զինգրքույկ, ծառայողական վկայական, վարորդական վկայական, անչափահասների մասով՝ նաև ծննդյան վկայական, քաղաքացիություն չունեցող անձանց մասով՝ ճամփորդական փաստաթուղթ:

Ավելին՝ ԱԱԾ-ն հայտնում է նաև, որ անցակետում որևէ փաստաթուղթ չներկայացրած անձանց նույնպես թույլատրվում է անցնել՝ նրանց անձը պարզաբանելուց հետո։ Անձի պարզաբանման գործառույթը նույնպես իրականացնում են սահմանապահները:

Արդյո՞ք դա պետական սահմանի անցակետ է: Եթե՝ այո, ապա ՀՀ-ից դեպի ո՞ր երկիր ենք դուրս գալիս։ Այս հարցերին ի պատասխան՝ ԱԱԾ-ն նշում է՝ «հատուկ անցակետը» չի հանդիսանում պետական սահմանի անցման կետ:

Ինչո՞վ է պայմանավորված ռուս զինվորականների առկայությունն այդ անցակետում: Հիշյալ ռուս զինվորականները 102-րդ ռազմաբազայի՞, թե՞ խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող զորքերի զինվորականներն են։ Այս հարցերը ևս պարզաբանվել են ԱԱԾ-ի պաշտոնական տեղեկանքում: Եվ, չնայած հանգամանքին, որ նշյալ անցակետը պետական սահմանի անցման կետ չէ, այնտեղ ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի զինծառայողների հետ ծառայություն են իրականացնում ՌԴ ԱԴԾ սահմանապահ զորքերի զինծառայողները, որոնց հիմնական գործառույթը Բերձորի միջանցքով անցնող ճանապարհի և ճանապարհով երթևեկող անձանց անվտանգության ապահովումն է։

ՌԴ ԱԴԾ սահմանապահ զորքերի զինծառայողների՝ նշյալ անցակետում գտնվելու իրավական հիմքը 2020 թ. նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ հայտարարությունն է: «ՌԴ ԱԴԾ սահմանապահ զորքերի զինծառայողներնանցակետումենգտնվումեռակողմհայտարարության կենսագործման շրջանակներում՝ ելնելով խնդրի հրատապությունից անվտանգության նկատառումներից»,- նշվածէԱԱԾտեղեկանքում:

Վահե Սարգսյան

Yerkir.am